Korporativni program

Korporativni program

corporateroute

Razvoj ljudskih potencijala je temelj svake uspješne organizacije.

Program Vimal

 

 • Vođenje i upravljanje ljudskim potencijalima
 • Izgradnja holističkog tima
 • Menadžment i stres
 • Prezentacijske i trenerske vještine
 • Motivacija i samomotivacija u biznisu
 • Menadžment upravljanja vremenom
 • Upravljanje neopipljivim kapitalom

Teme…..

 • Suvremeni menadžment
 • Stilovi vođenja i upravljanja
 • Ciljevi - značaj i načini postavljanja cilja
 • Upravljanje ljudima
 • Upravljanje poslom
 • Metodologija upravljanja i podučavanja
 • Delegiranje
 • Motivacija

Učimo…..

 • Što je to holistički menadžment i kako ga implementirati u organizaciji?
 • Kako individualne ciljeve zaposlenih prilagoditi i povezati u zajednički, organizacijski cilj?
 • Kako pravilno delegirati odgovornosti?
 • Kako upravljati kadrovima i naći pravilan način motiviranja za svakog pojedinca?
 • Kako postati lider?

Vođenje i upravljanje ljudskim potencijalima

 

 

Seminar je namijenjen menadžerima, HR menadžerima, konzultantima i svima onima koji se nalaze u ulozi lidera, koji vode tim ili pak cijelu organizaciju. Seminar je također namijenjen onima koji žele naučiti nešto novo iz oblasti menadžmenta, liderstva i upravljanja ljudskim potencijalima.

Izgradnja holističkog tima

 

Seminar je namijenjen menadžerima, HR menadžerima, konzultantima i svima onima koji se nalaze u ulozi lidera, koji vode tim ili pak cijelu organizaciju. Seminar je također namijenjen onima koji žele naučiti nešto novo iz oblasti menadžmenta, liderstva i upravljanja ljudskim potencijalima.

Teme…..

 • Što je to tim
 • Faze razvoja tima
 • Kreiranje holističkog tima
 • Komunikacija u timu
 • Konflikti i rješavanje konflikata
 • Uloge u timu
 • Tim u praksi - timske igre

Učimo…..

 • Kako pravilno selektirati ljude za tim?
 • Kako oformiti tim i uspješno ga voditi kroz sve timske faze?
 • Kako prepoznati rane pojave konflikta i upravljati njime?
 • Kako koristiti asertivnu komunikaciju u svakodnevnom radu?

Teme…..

 • Što je to stres?
 • Izvori stresa
 • Prvi pokazatelji stresa i reakcije tijela i uma na njega
 • Posljedice stresa
 • Anksioznost
 • Stres na rukovodećem položaju na poslu
 • Stres na radnom mjestu
 • Reduciranje stresa

Učimo…..

 • Kako otkriti prve pokazatelje stresa?
 • Kako otkriti izvore stresa?
 • Kako upravljati stresnim situacijama?
 • Na koji način su hrana i fizička aktivnost povezane sa stresom?
 • Tehnike za smanjenje stresa i povećanje kvalitete života

menadžment i stres

 

 

Seminar je namijenjen svima onima koji osjećaju da su pod stresom, žele smanjiti osobni stres i povećati kvalitetu života. Također, namijenjen je onima koji žele povećati profesionalnu efikasnost i poboljšati komunikaciju na poslu.

Prezentacijske i trenerske vještine

 

 

Seminar je namijenjen HR menadžerima, menadžerima prodaje, tim liderima i svima onima koji izlažu svoje ideje širem krugu ljudi ili se bave javnim nastupom, kao i onima koji žele usavršiti svoje govorničke i prezentacijske vještine

Teme…..

 • Metodologija podučavanja odraslih
 • Psihologija učenja i podučavanja
 • Trema i kako je nadvladati
 • Priprema i prilagođavanje treninga/edukacije publici
 • Interakcija sa sudionicima treninga (publika)
 • Značaj verbalne i neverbalne komunikacije
 • Evaluacija
 • Reduciranje stresa

Učimo…..

 • Proces učenja kod odraslih osoba
 • Kako procjeniti publiku i napraviti trening ili prezentaciju u odnosu na njihove potrebe
 • Unapređivanje znanja, vještina i tehnika potrebnih za održavanje uspješne prezentacije
 • Kako smanjiti tremu pred javni nastup

Teme…..

 • Definiranje motivacije
 • Novac kao motivacija
 • Ciljevi sistema zarade i drugih metoda nagrađivanja
 • Oblikovanje zarade
 • Stimulacije - beneficije
 • Komunikacija u vezi sa zaradom
 • Drugačiji oblici motiviranja zaposlenih
 • Materijalni vs nematerijalni oblici motivacije

Učimo…..

 • Kako prepoznati što je to što motivira zaposlene?
 • Kako individualne ciljeve zaposlenih prilagoditi i povezati u zajednički, organizacijski cilj?
 • Kada i u kojoj mjeri koristiti materijalne, a kada nematerijalne oblike motivacije?
 • Kako održavati motivaciju na visokom nivou?

Motivacija i samomotivacija
u biznisu

 

 

Seminar je namijenjen tim liderima, HR menadžerima, onima koji upravljaju organizacijom u cjelini i žele stvoriti visoko motiviran kadar. Seminar je namijenjen i svima onima kojima je potrebna samomotivacija radi obavljanja različitih vrsta posla.

Menadžment upravljanja vremenom

 

 

Seminar je namijenjen menadžerima i zaposlenima na svim nivoima, kao i onima koji žele postati efikasniji i efektivniji u izvršavanju radnih zadataka.

Teme…..

 • Osnovna načela upravljanja vremenom
 • Pravilno postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva
 • Matrice za planiranje vremena (hitno/bitno)
 • Vremenski zahtjevi
 • Dijagnoza vremena
 • Osvještavanje vlastitih gutača vremena
 • Uklanjanje gutača vremena
 • Materijalni vs nematerijalni oblici motivacije

Učimo…..

 • Kako bolje upravljati vlastitim vremenom?
 • Kako postavljati realne ciljeve u skladu sa datim vremenom i drugim resursima?
 • Kako odrediti prioritete?
 • Kako upravljati gutačima vremena?
 • Kako efikasnost i efektivnost u radu podići na viši nivo?

Teme…..

 • Što podrazumijeva neopipljivi kapital (neopipljivi vs opipljivi kapital) - vrste neopipljivog kapitala
 • Upravljanje organizacijom koja uči i razvija se
 • Uticaj liderstva na razvoj neopipljivog kapitala
 • Uloga intelektualnog kapitala u okviru kompanije
 • Vlasništvo kompanije nad neopipljivim kapitalom!?
 • Tržišna konkurentnost posredstvom neopipljivog kapitala (ili rast vrijednosti brenda posredstvom neopipljivog kapitala)
 • Upravljanje i kontrola neopipljivog kapitala

Učimo…..

 • Kako procijeniti vrijednost neopipljivog kapitala u kompaniji?
 • Kako upravljati neopipljivim kapitalom?
 • Na koji način razviti organizaciju koja stalno uči?
 • Kako postići konkuretnu prednost i podići vrijednost brenda?

Upravljanje neopipljivim kapitalom

 

 

 

Seminar je namijenjen HR menadžerima, tim liderima i onima koji upravljaju organizacijom u cjelini i žele voditi organizaciju u smjeru stalnog učenja i razvoja.

Krenimo na put stvaranja organske

umjesto mehaničke organizacije

All inclusive – hrana i smještaj