Na temelju članka 28. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022),  Statuta Veleučilišta, Strategije osiguravanja kvalitete za period 2024-2027 s operativnim planom aktivnosti, Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (članak 5; članak 7; članak 19), Veleučilište Vimal, S. i A. Radića 20, 44000 Sisak, raspisuje dana 11.07.2024. godine

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Radno mjesto dekana/ice, 1 (jedan/a) izvršitelj na neodređeno vrijeme

  1. Dekan Veleučilišta Vimal izabire se za mandatno razdoblje od tri godine.
  2. Za dekana može biti izabrana osoba iz redova viših predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom zvanju ili nastavnika izabranih na znanstveno-nastavno radno mjesto.
  3. Izabrani dekan sa Veleučilištem VIMAL sklapa Ugovor o radu na određeno vrijeme za položajno radno mjesto dekana u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati za javni natječaj obavezno trebaju priložiti:

– životopis

– presliku dokaza o izboru na odgovarajuće nastavno, odnosno znanstveno-nastavno zvanje,

– presliku diplome kao dokaza o akademskom nazivu i akademskom stupnju prema odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (NN 123/23)

– program rada za trogodišnje mandatno razdoblje,

– dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja)

– dokaz o državljanstvu

 

Ostale informacije:

Dekana Veleučilišta bira Upravno vijeće na način i u postupku utvrđenim Zakonom i Statutom Veleučilišta.

Povjerenstvo za izbor dekana provjerava pravovaljanost prijava i utvrđuje jesu li kandidati za natječaj za izbor dekana ispunili sve uvjete natječaja. Na zahtjev navedenog Povjerenstva, kandidat je dužan predočiti originale dokumenata čije preslike je predao uz prijavu za ovaj natječaj.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati koji će se u prijavi na natječaj pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji će se u prijavi na natječaj pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19, 84/21,156/23), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji će se u prijavi na natječaj pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

 

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se isključivo u elektroničkom obliku do kraja objave natječaja 30.07.2024., na e-mail: info@vimal.hr s naznakom „Prijava na natječaj – dekan/ica Veleučilišta Vimal“.

 

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata iznosi 15 (petnaest) dana od dana objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici Velečilišta, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Poslodavac:
VELEUČILIŠTE VIMAL
S. i A. Radića 20, 44000 Sisak

E-mail: info@vimal.hr

Napomena:
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Comments are disabled.